കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 2 November 2017

SSLC ENGLISH - WORKSHEETS BASED ON UNIT 3 - CLASS 10 BY LIBIN KURIAN

Sri Libin Kurian HSA ,English, Sacred Heart HSS, Payyavoor ,Kannur has a prepared a worksheet on Reported Speech based on Unit 3 for class 10. Hope it will be useful for our students.Sheni school blog team extend our heartfelt gratitude to Libin sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON REPORTED SPEECH BASED ON UNIT 3 ,STD 10

MORE RESOURCES BY LIBIN - CLICK HERE 

No comments: