ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 4 December 2017

SSLC ENGLISH - CHARACTER SKETCH OF THINK TANK AND SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"

Sri Jipson Jacob HSA, English ,AVHSS Ponnani , Malappuram is sharing the character sketch of Think Tank and the summary of the lesson "The Scholarship Jacket"  of  Unit IV ,English, Std 10 , with us. 'Team  Sheni school blog' express our heartfelt gratitude to Sri Jipson sir for his sincere effort .
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHARACTER SKETCH OF "THINK TANK" 

No comments: