സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 4 December 2017

SSLC ENGLISH - CHARACTER SKETCH OF THINK TANK AND SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"

Sri Jipson Jacob HSA, English ,AVHSS Ponnani , Malappuram is sharing the character sketch of Think Tank and the summary of the lesson "The Scholarship Jacket"  of  Unit IV ,English, Std 10 , with us. 'Team  Sheni school blog' express our heartfelt gratitude to Sri Jipson sir for his sincere effort .
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHARACTER SKETCH OF "THINK TANK" 

No comments: