2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 4 December 2017

SSLC ENGLISH - CHARACTER SKETCH OF THINK TANK AND SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"

Sri Jipson Jacob HSA, English ,AVHSS Ponnani , Malappuram is sharing the character sketch of Think Tank and the summary of the lesson "The Scholarship Jacket"  of  Unit IV ,English, Std 10 , with us. 'Team  Sheni school blog' express our heartfelt gratitude to Sri Jipson sir for his sincere effort .
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHARACTER SKETCH OF "THINK TANK" 

No comments: