ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 December 2017

SSLC ENGLISH SECOND TERM EVALUATION - QUETIONS AND ANSWERS 2017 & TEMPLATE FOR COMPOSTION ARTICLES BY SRI MAHMUD K

Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vatakara has prepared an SSLC model question paper for the second terminal evaluation 2017-18 and all the answers have also been provided to help students.
There is another file  containing templates of various composition articles .Hope,  will definitely help students understand each item of composition easily.
Sheni School blog extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SECOND TERM EVALUATION 2017 MODEL QUESTIONS AND ANSWERS
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEMPLATES OF  COMPOSITION ARTICLES

FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR  - CLICK HERE

No comments: