**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 9 December 2017

STANDARD 10 - PHYSICS CHAPTER 7 - ELECTRONICS - RECTIFICATION TRANSISTOR - PRESENTATION

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് "ഇലക്ട്രോണിക്സ് " എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിലെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളുടെ ഐ സി ടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേകഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ഷേണി സ്കൂല്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ..
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO 2
RELATED POSTS
STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 7 - ELECTRONICS - PRESENTATION AND VIDEOS    
പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീഡിയോ
1. WORKING OF FORWARD BIASED PN JUNCTION DIODE
2.REVERSE BIASED JUNCTION DIODE  VIDEO
YOU TUBE VIDEOS
3. WORKING OF FORWARD BIASED PN JUNCTION DIODE VIDEO 
4.WORKING OF REVERSE BIASED PN JUNCTION DIODE VIDEO 
FOR MORE RESOURCES BY RAVI SIR   - CLICK HERE

No comments: