**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 15 February 2018

ആകാശവാണി - വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം - എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷാ സഹായി - രസതന്ത്രം -റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം PART1, 2 & 3

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ  ജി.വി.എച്ച് .എസ്.എസ് കല്ലറ യിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഉന്മേഷ് സാര്‍ ആകാശവാണി ഒരുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം  - എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷാ  സഹായി  എന്ന  റേഡിയൊ പരിപാടിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച രസതന്ത്രം  മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളുടെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങള‌ിയ 3 ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എസ്.എസ്. എല്‍ രസതന്ത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ  ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ ഉന്മേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM2

CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY RADIO PROGRAMME TERM 3  

No comments: