**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 4 January 2018

PREPARING FOR SSLC ENGLISH EXAM 2018 - CONSTRUCTING DISCOURSES

Preparing for SSLC 2018 English Examination
Constructing Discourses
Here are various discourses for the SSLC students prepared by Sri Mahmud K, IAEMHSS Kottakkal, Vatakara. Some practice questions and a few model answers are provided topic-wise. Students can practice constructing discourses on their own referring to the models provided herewith.
Sheni blog Team Extend our heartfelt gratitude for his sincere effort.
Download the questions and model answers topic-wise:
1. Conversation
2. Letters
3. Diary Entry
4. Narrative
5. Speech
6. News Report
7. Write-up
8. Character Sketch
9. Profile
10. Notice
11. Review
12. Paragraph
13. Questionnaire
14. Word Pyramid
RELATED POSTS
SSLC ENGLISH -PREPARING FOR SSLC EXAM 2018 - SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS FROM ALL CHAPTERS

2 comments:

Abhi said...

Sir can I get the se review of Project tiger

Abhinandh said...

Sir can I get the review of Project tiger