29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 4 January 2018

PREPARING FOR SSLC ENGLISH EXAM 2018 - CONSTRUCTING DISCOURSES

Preparing for SSLC 2018 English Examination
Constructing Discourses
Here are various discourses for the SSLC students prepared by Sri Mahmud K, IAEMHSS Kottakkal, Vatakara. Some practice questions and a few model answers are provided topic-wise. Students can practice constructing discourses on their own referring to the models provided herewith.
Sheni blog Team Extend our heartfelt gratitude for his sincere effort.
Download the questions and model answers topic-wise:
1. Conversation
2. Letters
3. Diary Entry
4. Narrative
5. Speech
6. News Report
7. Write-up
8. Character Sketch
9. Profile
10. Notice
11. Review
12. Paragraph
13. Questionnaire
14. Word Pyramid
RELATED POSTS
SSLC ENGLISH -PREPARING FOR SSLC EXAM 2018 - SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS FROM ALL CHAPTERS

No comments: