29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 4 January 2018

SSLC ENGLISH - REVISION PRACTICE FOR A+ LEARNERS - PART 3 BY JISHA

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing with us Part III of the Revision Practice Activities for A+ learners.Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her fruitful venture
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3
RELATED POSTS 
 ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1  
MORE RESOURCES BY JISHA K CLICK HERE 

No comments: