കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 31 January 2018

SSLC ENGLISH REVISION TEST PAPER FOR UNIT 2 : BY JISHA K

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing a revision test paper for Unit 2  English, Std 10.School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her  sincere effort
CLICK HERE TO DOWNLOAD UNIT TEST PAPER - UNIT  2
RELATED POSTS
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION TEST PAPER  - SNAKE AND THE MIRROR 
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION TEST PAPER - MOTHER TO SON
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION TEST PAPER - VANKA 

No comments: