കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 January 2018

SSLC ENGLISH REVISION TEST PAPERS -FOR THE LESSONS "SNAKE AND THE MIRROR" AND "MOTHER TO SON"

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing 2 revision test papers ,one based on the lesson "Snake and  the Mirror "and other based on the lesson "Mother to Son". Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her sincere effort.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION TEST PAPER  - SNAKE AND THE MIRROR 
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION TEST PAPER - MOTHER TO SON
RELATED POSTS  
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION TEST PAPER - VANKA 
MORE RESOURCES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE  - PART V  GIRL'S GARDEN
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE  PART IV - MOTHER TO SON
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3 -  A GIRLS GARDEN ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2 - THE SNAKE AND THE MIRROR
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1 - VANKA  

No comments: