**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 January 2018

SSLC - IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS (ENG MEDIUM) BY JASIR

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ  P.T.M.H.S.സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന്‍ ജാസിര്‍ സാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ  10ാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ 130 ഓളം IT തിയറി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം)ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്.ശ്രീ ജാസിര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  SSLC  IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(ENGLISH MEDIUM) RELATED POSTS
1 .CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(MAL.MED) BY MOHAMMED IQUBAL
2 . IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(MALMED) BY SUSEEL KUMAR  
3. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)  COMPILED BY SAINDUDHEEN AND ABIDA; GVHSS PAYYOLI
4IT THEORY MODEL QUESTIONS (ENG MEDIUM) :COMPILED BY SAINUDHEEN AND ABIDA, GVHSS PAYYOLI
5. IT THEORY 100+ OBJECTIVE MODEL QUESTIONS (MAL MEDIUM)COMPILED  BY IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU
6.ANSWERS TO  50 IT THEORY QUESTIONS COMPILED BY TSNMHS KUNDURKUNNU 
8IT MALAYALAM MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM
9. IT ENGLISH MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM  

No comments: