29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 14 January 2018

STANDARD 9 ENGLISH - UNIT 5 - TEACHING MANUALS BY LEENA V

Mrs.Leena V ; HSA(English),GHSS Kodungallur is sharing with us teaching manuals for the lessons of Unit 5 ,English ,Std 9 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL FOR UNIT 5 - ENGLISH , STD 9

OTHER RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: