ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 19 February 2018

SSLC HINDI MODEL EXAM FEB 2018 - GHSS KADANNAPPALLY - QUESTION PAPER AND DETAILED ANSWERS

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്  സ്കൂളില്‍  നടത്തിയ  ഹിന്ദി മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.ആ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഉത്തരങ്ങള്‍ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് .ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഉത്തരങ്ങളും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.
ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി എം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI MODEL QUESTION PAPER 2018 - GHSS KADANNAPPALLY WITH ANSWERS
FOR MORE RESOURCES BY RAVI SIR - CLICK HERE 

No comments: