**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS - BY SAINUDHEEN AND ABIDA

എസ്.എസ്.എല്‍ സി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2018ലെ ചില തിയറി ചോദ്യങ്ങളും, പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും  (മലയാള മീഡിയം)ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ SITC സൈനുദ്ദീന്‍ സാറും JSITC ആബിദ ടീച്ചറും.രണ്ടു പേര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS(90) AND ANSWERS 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS 2018

EXAM DOCUMENTS AND IMAGES (SUPPORTING FILES)
MORE RESOURCES BY SAINUDHEEN SIR AND ABIDA TEACHER
1. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)  COMPILED BY SAINDUDHEEN AND ABIDA; GVHSS PAYYOLI
2. IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2017 (ENG MEDIUM) :COMPILED BY SAINUDHEEN AND ABIDA, GVHSS PAYYOLI

No comments: