**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 24 March 2018

SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPERS (6 SET) AND MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS (6 SET)

എസ്.എസ്‍ എല്‍ സി സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി 6 സെറ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) , എസ്.എസ്.എല്‍ സി സാമൂഹ്?ശാസ്ത്ര പരീക്ഷയില്‍ ചേരും പടി ചേര്‍ക്കുക (Match the following) എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ (6 സെറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)എന്നിവ ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാര്‍. ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 1
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 2
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET3
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 4
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 5
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 6
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 1
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 2
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 3
MATH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 4
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 5 
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 6 

MAP SCORE - 8 PAGES
SSLC SOCIAL ALL IN ONE POST  - CLICK HERE  

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates can download the WBJEE 2018 Admit Card from 10th April 2018. The exam will be conducted on 22nd April 2018 through offline mode (OMR Sheet).