സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 23 April 2018

SSLC EXAM MARCH 2018 - QUESTION PAPERS AND OFFICIAL ANSWER KEYS

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇനി റിസള്‍ട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്.ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സൂചികകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.കുട്ടികള്‍  ഈ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സൂചികകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്  ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സ്കോര്‍ സ്വയം കണക്കാക്കാം.
ഉത്തര സൂചികകള്‍ അയച്ച് തന്ന അധ്യാപക സുഹൃതുകള്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.MALAYALAM I QUESTION PAPER     OFFICIAL ANSWER KEY
2.MALAYALAM II QUESTION PAPER    OFFICIAL ANSWER KEY
3.SANSKRIT QUESTION PAPER           OFFICIAL ANSWER KEY
4.URDU QUESTION PAPER                  OFFICIAL ANSWER KEY 
5. ARABIC QUESTION PAPER               OFFICIAL ANSWER KEY    
6.ENGLISH QUESTION PAPER             OFFICIAL ANSWER KEY
7.HINDI QUESTION PAPER                  OFFICIAL ANSWER KEY  
8.PHYSICS QUESTION PAPER  MAL MEDIUM || ENG MEDIUM || OFFICIAL ANSWER KEY
9.CHEMISTRY  QUESTION PAPER MAL MEDIUM || ENG MEDIUM ||OFFICIAL ANSWER KEY ||
10.BIOLOGY QUESTION PAPER MAL MED  || ENG MEDIUM ||OFFICIAL ANSWER KEY  
11.SOCIAL QUESTION PAPER MAL MEDIUM || ENG MEDIUM ||OFFICIAL ANSWER KEY  
12.MATHEMATICS  QUESTION PAPER MAL MEDIUM || ENG MEDIUM |OFFICIAL ANSWER KEY || 

No comments: