സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 10 ENGLISH - UNIT 1 - PRESENTATION BASED ON THE POEM "MOTHER TO SON"

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few presentation slides based on the poem "Mother to Son" from the unit 1 ,English ,Standard 10. Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her great effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
MORE RESOURCES BY Mrs.  JISHA 
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8