സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 9 MATHEMATICS - CHAPTER 1 - AREA - STUDY MATERIALS AND GEOGEBRA APPLETS

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി  തയ്യാറാക്കിയ പഠനവിഭവങ്ങള്‍, ജിയോജിബ്ര അപ്ലെറ്റുകള്‍ എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെക്കുകയാണ്  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാതമംഗലം CPNSGHSS ലെ ഗണിത അദ്ധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രഭാകരന്‍ സാര്‍. ഗണിതാശയങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ സഹായകമായ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ പ്രഭാകരന്‍ സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON AREA - STD 9 MATHEMATICS
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF FILE
3. CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA APPLETS

No comments: