ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 9 MATHEMATICS - CHAPTER 1 - AREA - STUDY MATERIALS AND GEOGEBRA APPLETS

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി  തയ്യാറാക്കിയ പഠനവിഭവങ്ങള്‍, ജിയോജിബ്ര അപ്ലെറ്റുകള്‍ എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെക്കുകയാണ്  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാതമംഗലം CPNSGHSS ലെ ഗണിത അദ്ധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രഭാകരന്‍ സാര്‍. ഗണിതാശയങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ സഹായകമായ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ പ്രഭാകരന്‍ സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON AREA - STD 9 MATHEMATICS
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF FILE
3. CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA APPLETS

No comments: