12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 9 MATHEMATICS - CHAPTER 1 - AREA - STUDY MATERIALS AND GEOGEBRA APPLETS

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി  തയ്യാറാക്കിയ പഠനവിഭവങ്ങള്‍, ജിയോജിബ്ര അപ്ലെറ്റുകള്‍ എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെക്കുകയാണ്  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാതമംഗലം CPNSGHSS ലെ ഗണിത അദ്ധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രഭാകരന്‍ സാര്‍. ഗണിതാശയങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ സഹായകമായ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ പ്രഭാകരന്‍ സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON AREA - STD 9 MATHEMATICS
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF FILE
3. CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA APPLETS

No comments: