പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 8 - SOCIAL - CHAPTER 1 -EARLY HUMAN LIFE - POWER POINT PRESENTATION

Smt. Sandhya R ;HST (S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a few Power point presentation slides based on the lesson "Early Human life"  in the Social Science Text book for standard 8 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere effort. 
MORE RESOURCES BY SANDHYA R
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE
MORE RESOURCES BY Smt. SANDHYA R
Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1

No comments: