2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 8 - SOCIAL - CHAPTER 1 -EARLY HUMAN LIFE - POWER POINT PRESENTATION

Smt. Sandhya R ;HST (S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a few Power point presentation slides based on the lesson "Early Human life"  in the Social Science Text book for standard 8 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere effort. 
MORE RESOURCES BY SANDHYA R
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE
MORE RESOURCES BY Smt. SANDHYA R
Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1

No comments: