സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 8 - SOCIAL - CHAPTER 1 -EARLY HUMAN LIFE - POWER POINT PRESENTATION

Smt. Sandhya R ;HST (S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a few Power point presentation slides based on the lesson "Early Human life"  in the Social Science Text book for standard 8 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere effort. 
MORE RESOURCES BY SANDHYA R
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE
MORE RESOURCES BY Smt. SANDHYA R
Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1

No comments: