ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 June 2018

STANDARD 8 - SOCIAL - CHAPTER 1 -EARLY HUMAN LIFE - POWER POINT PRESENTATION

Smt. Sandhya R ;HST (S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a few Power point presentation slides based on the lesson "Early Human life"  in the Social Science Text book for standard 8 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere effort. 
MORE RESOURCES BY SANDHYA R
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE
MORE RESOURCES BY Smt. SANDHYA R
Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1

No comments: