സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 June 2018

WORKSHEET ON AFFIRMATIVE AND NEGATIVE SENTENCES AND SIMPLIFIED NOTES ON TAG QUESTIONS

Sri Mahmud K ; English Faculty  of Al Falah English School Peringadi, Mahe is sharing with us a few worksheets on Affirmative and Negative Sentences & Simplified Notes on Tag Questions for High School Classes.Sheni School Blog Team Extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET

No comments: