ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 3 July 2018

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം - അധ്യായം 1 - സമാന്തരശ്രേണികള്‍ - തുടര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയനിലവാര സൂചകങ്ങള്‍

പത്താം ക്ലാസിലെ സമാന്തരശ്രേണികള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ തുടര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനാവശ്യമായ നിലവാര സൂചകങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഗണിത അധ്യാപകനും കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ DRG അംഗവും ആയ ശ്രീ ലതീഷ് പുതിയടത്ത്. ശ്രീ ലതീഷ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് സമാന്തരശ്രേണികള്‍ - തുടര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയനിലവാര സൂചകങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: