2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 July 2018

SSLC English - Discourses on 'Project Tiger' and My 'Sister's Shoes

Sri Mahmud K , Al Falah English School , Peringadi Mahe is sharing with us a few discourses in connection with the lessons 'Project Tiger' and My 'Sister's Shoe for SSLC students, based on Questions from Samagra Portal
It is expected that the teachers and the students will equally benefit from these materials.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahmud sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES ON PROJECT TIGER AND MY SISTER'S SHOES BASED ON THE QUESTIONS FROM SAMAGRA PORTAL

RELATED POSTS 
SSLC English 2018-19 Unit 2 The Frames -Self Study Module by Mahmud K

No comments: