2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 15 July 2018

STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTTER 2 - SIGNATURE OF TIME - PRESENTATION BY SRI THOMAS M.F

Sri Thomas M F , HSA Social Science, St. Aloysius HSS Athirampuzha is sharing with us a presentation file based on the lesson "The signature of Time" in the Second chapter of Social Science Text Book Std 9 . This Presentation will be be helpful for effective Teaching and learning in Smart Class rooms.
Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Thomas Sir For his sincere effort
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE SIGNATURE OF TIME " GEOGRAPHY CHAPTER 2 -STD 9 (ENG MEDIUM)

No comments: