2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 August 2018

SSLC ENGLISH UNIT 3 - LORE OF VALUES - INTENSIVE COACHING SESSIONS BY MAHMUD K

This is a self study module for SSLC students, prepared and presented by Mahmud K Pukayoor comprised of Questions and Answers based textual passages and poems, Notes of Appreciation of poems, Textual Activities and Solutions, Glossary of Words and Expressions, Additional Activities and Solutions and Various Discourses based on unit 3 English, Std 10.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere effort·      
·Lesson 8- The Two Brothers
·Lesson 9- The Best Investment I Ever Made
·Lesson 10- The Ballad of Father Gilligan
·Lesson 11- The Danger of a Single Story
More resources by Mahmud Sir
SSLC INTENSIVE COACHING MODULE - UNIT 1 - HUES OF LIFE(CHAPTER1,2, 3 AND 4)
SSLC English 2018-19 Unit 2 The Frames -Self Study Module by Mahmud K

FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE 

No comments: