പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 August 2018

SSLC ENGLISH UNIT 3 - LORE OF VALUES - INTENSIVE COACHING SESSIONS BY MAHMUD K

This is a self study module for SSLC students, prepared and presented by Mahmud K Pukayoor comprised of Questions and Answers based textual passages and poems, Notes of Appreciation of poems, Textual Activities and Solutions, Glossary of Words and Expressions, Additional Activities and Solutions and Various Discourses based on unit 3 English, Std 10.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere effort·      
·Lesson 8- The Two Brothers
·Lesson 9- The Best Investment I Ever Made
·Lesson 10- The Ballad of Father Gilligan
·Lesson 11- The Danger of a Single Story
More resources by Mahmud Sir
SSLC INTENSIVE COACHING MODULE - UNIT 1 - HUES OF LIFE(CHAPTER1,2, 3 AND 4)
SSLC English 2018-19 Unit 2 The Frames -Self Study Module by Mahmud K

FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE 

No comments: