2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 August 2018

SSLC ENGLISH - UNIT 3 - PRESENTATION SLIDES BASED ON THE LESSON "THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla is sharing with us a presentation file based on the lesson "The best investment I ever Made" in the text book of English Std 10 , Unit 3. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"  - STD 10 - UNIT 3 - ENGLISH
FOR MORE RESOURCES FROM MAHIJA TEACHER   - CLICK HERE

No comments: