2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 17 September 2018

SSLC ENGLISH - WORKSHEET ON SENTENCE PATTERN(SVOCA) BY JAVAD K T

Sri, Muhammed Javad K.T, HST, English, Markaz HSS Karanthur is sharing with us a worksheet on Sentence Pattern (SVOCA).
Sheni school blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Javad sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON SENTENCE PATTERN(SVOCA) 
MORE RESOURCES BY JAVAD SIR 
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD LIST OF PHRASAL VERBS
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD A+ WORKSHEET FOR PRACTISING REPORTED SPEECH
3.Click here to download comprehension questions and answers  based on the poem "Mother to Son"
4.Click here to download  Comprehension questions and answers  based on the poem  "A Girl's Garden" 

No comments: