2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 September 2018

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 4 - EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായം ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY - CHAPTER 4 - CHEMISTRY STD 10
 MORE RESOURCES BY RAVI  
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  - CHAPTER 4 - PHYSICS - STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON REVERSIBLE REACTIONS - CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 3
CLICK HERE TOP DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON MUTUAL INDUCTION -CHAPTER 3 - PHYSICS -STD   10 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON  LE CHATELIER'S PRINCIPLE
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS  ON CATALYSTS - CHAPTER 3- CHEMISTRY  - STD 10
 CLICK HERE TO DOWNLOAD VIJAYASREE PHYSICS FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD  ANSWER KEY 
CLICK HERE TO DOWNLOAD ADDITIONAL EVALUATION TOOLS ON FACTORS
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON CHAPTER 3 - CHEMISTRY
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CHAPTER 3 -ELECTRO MAGNETIC INDUCTION - EVALUATION TOOLS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY MODEL QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 2018 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - CHEMISTRY  CHAPTER 2 - MOLARITY, TYPES OF UNITS
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON CHAPTER 2  - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS

No comments: