12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 October 2018

FIRST TERM EVALUATION 2018 - STANDARD 9 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS(updated on 24-10-2018 with Hindi Answer Key)

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാംപാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സുചികകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടതല്‍ ഉത്തര സൂചികകള്‍ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 
ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
KERALA PADAVALI - QUESTION PAPER
ADISTHANA PADAVALI QUESTION PAPER
URDU QUESTION PAPER
ENGLISH -  QUESTION PAPER 
HINDI - QUESTION PAPER|| Answer Key By Rahul S.L : HST Hindi, All saints HSS Puthayam,  Anchal
PHYSICS QUESTION PAPER - MALAYALAM MEDIUM ||| ENGLISH MEDIUM |||ANSWER KEY(ENG MED)BY TEAM SHENI BLOG
CHEMISTRY QUESTION PAPER - MALAYALAM MED ||| ENG MEDIUM||| ANSWER KEY(MAL MEDIUM) BY RAVI P HS PERINGODE
BIOLOGY QUESTION PAPER - MALAYALAM MEDIUM ||| ENG MEDIUM ||| ANSWER KEY 1 (ENG MEDIUM) BY SHENI BLOG TEAM
SOCIAL QUESTION PAPER - MALAYALAM MEDIUM ||| ENGLISH MEDIUM || ANSWER KEY(ENG MED) BY SHENI BLOG TEAM
MATHEMATICS QUESTION PAPER - MALAYALAM MEDIUM || ENGLISH MEDIUM |||ANSWER KEY 1(ENG MEDIUM) BY TEAM SHENI BLOG
ART EDUCATION - MALAYALAM MEDIUM ||| ENGLISH MEDIUM |||

No comments: