2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 October 2018

TENTH EQUIVALENCY EXAM 2018 - ENGLISH STUDY MATERIALS

In this Post,  Sri MUSTHAFA.A.P, HST (Eng), GHS Munderi is sharing with us some study materials for the candidates appearing for tenth Equivalency English Examination.This study materials consists of notes and brief appreciations of the poems . Sheni school blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Musthafa sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES FOR EQUIVALENCY EXAM - ENGLISH
CLICK HERE TO DOWNLOAD BRIEF APPRECIATION OF THE POEMS  FOR EQUIVALENCY EXAM - ENGLISH
FOR MORE RESOURCES BY MUSTHAFA SIR - CLICK HERE
RELATED POSTS

10th EQUIVALENCY EXAM(Thulyatha pareeksha) 2016 - BIOLOGY STUDY NOTE(MAL.MED) BY RATHEESH B

No comments: