2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 December 2018

SSLC SECOND TERM STUDY MATERIALS BASED ON SOCIAL SCIENCE LESSONS

Sri Mahaboob M; HSA (S.S)CHMHSS Pookolathur, Manjeri, Malappuram(District Resource Person) is sharing with usSecond Term Study Notes based on SSLC Social Science lessons.Hope These notes would help the students to face the forthcoming Exam with confidence  and vigour. Sheni School Blog Team Extend our heartfelt gratitude tio Sri Mahaboob Sir for his great venture.
SSLC SOCIAL SCIENCE I  UNIT 4  BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE - STUDY NOTES 
SSLC SOCIAL SCIENCE I UNIT 5  CULTURE AND NATIONALISM - STUDY NOTES
SSLC SOCIAL SCIENCE  I UNIT 6 STRUGGLE AND FREEDOM  - STUDY NOTES
SSLC SOCIAL SCIENCE  I UNIT 9   THE STATE AND THE POLITICAL SCIENCE STUDY NOTES
SSLC SOCIAL SCIENCE II UNIT 3  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT- STUDY NOTES  
SSLC SOCIAL SCIENCE  II  UNIT 4  TERRAIN ANALYSIS THROUGH MAPS
GEOGRAPHY 
SSLC SOCIAL SCIENCE  II  UNIT 4  PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE
SSLC SOCIAL SCIENCE  II  UNIT 6  EYES IN THE SKY AND DATA ANALYSIS  - STUDY NOTES
MORE RESOURCES BY MAHABOOB SIR
Click here to download Study Material based on the chapter : In search of wind
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES  - SEASONS AND TIME 
 

1 comment:

Unknown said...

Is there any multiple choices in social science public exam?