പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 15 January 2019

SSLC SOCIAL STUDY MATERIAL BASED ON THE LESSON PUBLIC ADMINISTRATION & HISTORICAL EVENTS AND DATES IN CHRONOLOGICAL ORDER

Sri Benoy Joseph, HSA(SS) , Silver Hills HSS, Kozhikode is sharing with us a study note(English Medium) based on the lesson "Public Administration" and  Historical events and years in chronological order. Sheni Team extend our sincere gratitude to Sri Benoy sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES BASED ON THE LESSON - PUBLIC ADMINISTRATION
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC SOCIAL -  HISTORICAL EVENTS AND YEAR IN CHRONOLOGICAL ORDER
CLICK HERE TO DOWNLOAD IMPORTANT EVENTS AND YEARS BASED ON THE LESSONS 3 AND 4
CLICK HERE TO DOWNLOAD IMPORTANT EVENTS  AND YEARS BASED ON THE LESSONS 7 AND 8

No comments: