2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 February 2019

CHEMISTRY SHORT NOTES FOR PLUS ONE AND PLUS TWO CLASSES BY AZEEZU RAHMAN

Here are the Chemistry  simple notes prepared by Sri Azeezu Rahman , HST, CHSS Adakkakundu , Malappuram for Plus one and Plus Two Students. These notes would definitely be helpful to the students for quick revision.Sheni blog Team takes this opportunity to thank him for his  brave and sincere effort.
PLUS ONE CHEMISTRY NOTES
PLUS ONE CHEMISTRY SIMPLE NOTES BASED ON THE LESSON HYDROGEN
PLUS ONE CHEMISTRY SIMPLE NOTES BASED ON THE LESSON CLASSIFICATION OF ELEMENTS AND PERIODICITY IN PROPERTIES
PLUS ONE CHEMISTRY SIMPLE NOTES BASED ON THE LESSON S BLOCK
PLUS TWO CHEMISTRY NOTES
PLUS TWO CHEMISTRY SIMPLE NOTES BASED ON THE LESSON SOLUTIONS

1 comment:

Unknown said...

Tnk u azeez sir...I am diya saif