2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 March 2019

PLUS ONE & PLUS TWO COMMERCE - COMPUTER SCIENCE /APPLICATION - VIDEO CLASS (Updated on 16-03-2019)

In this Post Sri Anish kumar G.S , Mannam NSS College , Anchal , Kollam is sharing us  a few videos that he prepared for the students of  Plus one & Plus Two , Commerce stream with Computer Science/Computer Application. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Anish Kumar Sir for his sincere venture.
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE  VIDEOS
Plus Two Computer Application -Jump statements in C++ 
Plus Two Computer Application -Review of C++ Programming(Part1)
Plus Two Commerce with Computer Application - Web Hosting Lessons
Plus Two Computer Application/Computer Science -Terminologies used in DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application - Important Questions and Answers on DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application chapters 1 to  3
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 1
Plus Two Commerce With Computer Application Chapter-1(review of C++ Programming_Part-1)
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 2
Plus Two Commerce with Computer Application  Exam Review -  Chapters 1 to 3
Plus Two Computer Application, Computer Science C++ Practical
PLUS ONE COMPUTER SCIENCE VIDEOS

Plus One Computer Application -Different Types Of Errors
Plus One Commerce with Computer Application -Quick Revision Chapter 1
Plus One Commerce with Computer Application - chapter 2
Plus One Commerce with Computer Application Chapter 3
Plus One Commerce with Computer Application chapter 4 to  7
Plus One Commerce with Computer Application chapter 6 to 7
MORE RESOURCES BY ANISH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUICK REVISION NOTES ON WEB HOSTING 
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE/APPLICATION DBMS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: