12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 March 2019

PLUS ONE & PLUS TWO COMMERCE - COMPUTER SCIENCE /APPLICATION - VIDEO CLASS (Updated on 16-03-2019)

In this Post Sri Anish kumar G.S , Mannam NSS College , Anchal , Kollam is sharing us  a few videos that he prepared for the students of  Plus one & Plus Two , Commerce stream with Computer Science/Computer Application. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Anish Kumar Sir for his sincere venture.
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE  VIDEOS
Plus Two Computer Application -Jump statements in C++ 
Plus Two Computer Application -Review of C++ Programming(Part1)
Plus Two Commerce with Computer Application - Web Hosting Lessons
Plus Two Computer Application/Computer Science -Terminologies used in DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application - Important Questions and Answers on DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application chapters 1 to  3
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 1
Plus Two Commerce With Computer Application Chapter-1(review of C++ Programming_Part-1)
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 2
Plus Two Commerce with Computer Application  Exam Review -  Chapters 1 to 3
Plus Two Computer Application, Computer Science C++ Practical
PLUS ONE COMPUTER SCIENCE VIDEOS

Plus One Computer Application -Different Types Of Errors
Plus One Commerce with Computer Application -Quick Revision Chapter 1
Plus One Commerce with Computer Application - chapter 2
Plus One Commerce with Computer Application Chapter 3
Plus One Commerce with Computer Application chapter 4 to  7
Plus One Commerce with Computer Application chapter 6 to 7
MORE RESOURCES BY ANISH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUICK REVISION NOTES ON WEB HOSTING 
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE/APPLICATION DBMS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: