2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 March 2019

PLUS ONE & PLUS TWO COMMERCE - COMPUTER SCIENCE /APPLICATION - VIDEO CLASS (Updated on 16-03-2019)

In this Post Sri Anish kumar G.S , Mannam NSS College , Anchal , Kollam is sharing us  a few videos that he prepared for the students of  Plus one & Plus Two , Commerce stream with Computer Science/Computer Application. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Anish Kumar Sir for his sincere venture.
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE  VIDEOS
Plus Two Computer Application -Jump statements in C++ 
Plus Two Computer Application -Review of C++ Programming(Part1)
Plus Two Commerce with Computer Application - Web Hosting Lessons
Plus Two Computer Application/Computer Science -Terminologies used in DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application - Important Questions and Answers on DBMS
Plus Two Commerce with Computer Application chapters 1 to  3
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 1
Plus Two Commerce With Computer Application Chapter-1(review of C++ Programming_Part-1)
Plus Two Commerce with computer Application Chapter 2
Plus Two Commerce with Computer Application  Exam Review -  Chapters 1 to 3
Plus Two Computer Application, Computer Science C++ Practical
PLUS ONE COMPUTER SCIENCE VIDEOS

Plus One Computer Application -Different Types Of Errors
Plus One Commerce with Computer Application -Quick Revision Chapter 1
Plus One Commerce with Computer Application - chapter 2
Plus One Commerce with Computer Application Chapter 3
Plus One Commerce with Computer Application chapter 4 to  7
Plus One Commerce with Computer Application chapter 6 to 7
MORE RESOURCES BY ANISH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUICK REVISION NOTES ON WEB HOSTING 
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE/APPLICATION DBMS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: