2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 20 February 2019

PLUS TWO COMPUTER SCIENCE/APPLICATION - UNIT 7 QUICK REVISION NOTES BASED ON THE LESSON "WEB HOSTING"

Sri Anish kumar G.S , Mannam NSS College , Anchal , Kollam is sharing us Quick revision Notes based on the lesson Web Hosting , Unit 7 of Plus Two Computer Science/Application.These notes would definitely be beneficial to the  students to achieve high score in the forthcoming exams.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Anish Kumar Sir for his sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUICK REVISION NOTES ON WEB HOSTING 
MORE RESOURCES BY ANISH SIR
PLUS TWO COMPUTER SCIENCE/APPLICATION DBMS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS
FOR MORE PLUS TWO RESOURCES - CLICK HERE
FOR PLUS ONE RESOURCES - CLICK HERE
 

No comments: