12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 February 2019

THSLC MATHEMATICS D+ MODULE (ENGLISH MEDIUM) BY SHIBU T V

ഗണിതത്തിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലെ 10-ാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ D+ മൊഡ്യൂള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണാപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹെസ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷിബു ടി.വി.  പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ഈ നോട്ടസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.ഈ പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ഷിബു സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D+ MODULE FOR THSLC STUDENTS