12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 24 June 2019

ANTI DRUG DAY QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2019 - BY SCHOOL MEDIA YOU TUBE CHANNEL AND SCHOOL TECH YOU TUBE CHANNEL

ജൂൺ 26 അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിന ത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ക്വിസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന LP UP, HS  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമായ വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂബടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media YouTube Channel ഉം School Tech You tube Channel ഉം.
School Mediaയിലെ നസീര്‍ സാറിനും, School Tech ന്റെ ഷഹര്‍ബാന്‍ ടീച്ചര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

ലഹരി വിരുദ്ധ ദിന ക്വിസ്(Anti Drug Day Quiz by School Media You Tube Channel
ലഹരി വിരുദ്ധ ദിന ക്വിസ്(Anti Drug Day Quiz by School Tech You Tube Channel

No comments: