12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 29 June 2019

SSLC MATHEMATICS - CHAPTER CIRCLES - GIF FILES TO TRANSACT THE CONCEPTS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുതകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ GIFകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലിങ്കല്‍പ്പാടം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ്‍ സാര്‍.
ഗണിത്തിലെ വിവിധ ആശയങ്ങൾ പലകുറി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണന്‍ സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ്  ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Concept 1 : Sum of central angles of an arc and its alternate arc= 360 -- Click Here to see Gif File
Concept 2: All angles in an Arc are equal in measure  --Click to see Gif File
Concept 3: Angle in a semi circle is a right Angle --Click here to see Gif File
Concept 4: Angle in alternatre arc is half the central angle of the arc.. Click to see Gif file 
Concept 5: Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is = 180 degree - Click here to see Gif file 
Concept 6: If angle A and angle B is greater than 180°, vertex B is inside the Circle - Click here to See the Gif file
Concept7: In a Circle if two chords angle AB and angle CD intersect at P then PA X PB =PC X PD - Click to see Gif File 
Concept 8: In a semi circle with diametre AB , if PC is perpendicular to AB then
PA X P B =PC2  -- Click here to See Gif File
Concept 9 :A square and rectangle of same area  - Click Here to see Gif File 
Concept 10: In a  circle if two chords AB and CD intersect  at P the PA X PB = PC X PD-  Click here to See Gif File 
Concept 11 . In a circle if two chords AB and  CD extended intersect P at  outside  the circle PA X PB = PC X PD - Click Here to see  Gif File
FOR MORE RESOURCES FROM GOPIKRISHNAN SIR - CLICK HERE
FOR MORE MATHS RESOURCES -  CLICK HERE 

No comments: