Saturday, 27 July 2019

STANDARD IX - SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - THE SIGNATURE OF TIME - PRESENTATION AND SHORT NOTES (ENG VERSION)

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം  II ലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ കാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുകള്‍ എന്ന പാഠത്തെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി നോട്ട് , പ്രസന്റേഷന്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്  വേര്‍‍ഷന്‍) എന്നിവ  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ,ഗവണ്‍മെന്റ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ പുത്തൂറിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ പ്രദീപ് സാര്‍. ശ്രീ പ്രദീപ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD IX - SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - THE SIGNATURE OF  TIME  - PRESENTATION
STANDARD IX - SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - THE SIGNATURE OF  TIME  - SHORT NOTES
RECENT POSTS BY PRADEEP SIR
SSLC  SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - IN SEARCH OF THE SOURCE OF THE WIND - PRESENTATION
SSLC  SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - IN SEARCH OF THE SOURCE OF THE WIND -STUDY NOTES 
STD 9 - SOCIAL SCIENCE I   UNIT 1: MEDIEVAL WORLD : CENTRES OF POWER - STUDY NOTE(ENG MEDIUM)
STD 9 - SOCIAL SCIENCE II   UNIT 1: SUN: THE ULTIMATE SOURCE 

13 comments:

markson said...

it's not constrained there, however there are considerably more strategies or methods include in computerized showcasing and promoting like pennant publicizing and video advertising which are currently getting to be famous as they are increasingly more outcome situated.
digital marketing training in pune

Priyanka said...

Attend The Digital Marketing Training in Bangalore From ExcelR. Practical Digital Marketing Training in Bangalore Sessions With Assured Placement Support From Experienced Faculty. ExcelR Offers The Digital Marketing Training in Bangalore.
Digital Marketing Training in Bangalore

ameer said...

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantastic lucidity in your writing. I will instantly grab your articles to get deeper into the topic. And as the same way ExcelR also helps organisations by providing
online marketing course based on practical knowledge and theoretical concepts. It offers the best value in training services combined with the support of our creative staff to provide meaningful solution that suits your learning needs.

Unknown said...

Excelr’s online training in Guidewire is customized and for good enough reasons. Consider what regular trainers offer. A typica Digital Marketing Course in Sydney
would take learners through the basics
of Guidewire, teach them about configuration and understanding of various models, go on to organizing the claims centre and then best practices. This type of generalized
training is of little use to employees handling specific parts like claims management, policy management or billing. Excelr’s custom online training addresses gaps and goes
in-depth into specifics for each employee and his role. The result is that employees emerge better empowered and knowledgeable as well as skilled in what they have to deal with
on a day to day basis.Unlike others, Excelr does not believe in a one size fits all approach in corporate training if highest efficiency and productivity are the goals.
Each employee’s role is analyzed and a custom package is tailored to bring him up to speed. This has two benefits. One, the learner is motivated to learn because what he
learns directly concerns his areas of work. Two, he learns more, in-depth and at speed. The training is online so he can access materials any time he is free and proceed at
his convenience. He can access a tutor anytime he faces any issue while learning and become perfect in the selected modules. Tutors also go beyond to transfer the knowledge
they have gained through years of hands-on experience and give insights that are not usually available in a regular course. By establishing a one-to-one relationship with the
tutor, the learner remains committed and gets to know far more than he would be he to attend a classroom-based course.

ameer said...


Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. I would like to state about something which creates curiosity in knowing more about it. It is a part of our daily routine life which we usually don`t notice in all the things which turns the dreams in to real experiences. Back from the ages, we have been growing and world is evolving at a pace lying on the shoulder of technology."digital marketing training" will be a great piece added to the term technology. Cheer for more ideas & innovation which are part of evolution.

EST of SEO said...Thank you so much for sharing the article. Really I get many valuable information from the article
With our Digital Marketing Training, re-discover your creative instinct to design significant marketing strategies to promote a product/service related to any organization from any business sector.

Digital Marketing Course in Sydney

Excelrsolutions said...

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantastic lucidity in your writing. I will instantly grab your articles to get deeper into the topic. And as the same way ExcelR also helps organisations by providing data science courses based on practical knowledge and theoretical concepts. It offers the best value in training services combined with the support of our creative staff to provide meaningful solution that suits your learning needs.
digital marketing course

ameer said...


Excelr is providing emerging & trending technology training, such as for data science, Machine learning, Artificial Intelligence, AWS, Tableau, Digital Marketing. Excelr is standing as a leader in providing quality training on top demanding technologies in 2019. Excelr`s versatile training is making a huge difference all across the globe. Enable ?business analytics? skills in you, and the trainers who were delivering training on these are industry stalwarts. Get certification on "best data science course in hyderabad"and get trained with Excelr.

ExcelR Solutions said...

I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it.
data analytics

EST of SEO said...
This comment has been removed by the author.
EST of SEO said...

Thank you so much for sharing the article.
Women fashion has always been in vouge. It has been continually changing, evolving, rebrading itself with every passing day. Compared to men,

women's clothing has far more variety in terms of colors options, fabrics and styles.

Just take a step out of your home and you would spot either a grocery store or a women's clothing shop first! No wonder even in the online world women are spoilt for choices
with the likes of Amazon, Flipkart bringing the neighbourhood retail stores to you on your fingertips.
Here we try to explore what are the other shopping options you have for women and what they are known for.


Glambees is relatively a new entrant in the market but you will definitely love the collection you will find here. You mostly find beautiful ethic wear collections in sarees
and salwar suits but some really good tops to pair with your jeans too.women's online clothing store dealing in sarees, salwar suits, dress materials, kurtis, lehengas,
casual wear, wedding wear, party wear and more. The selection and affordability is its USP.

Priyanka said...

Attend The PMP Certification From ExcelR. Practical PMP Certification Sessions With Assured Placement Support From Experienced Faculty. ExcelR Offers The PMP Certification.
ExcelR PMP Certification

Data Driller said...

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to ExcelR Machine Learning Courses see something like this..