2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 3 September 2019

SSLC PHYSICS - SHORT NOTES - UNIT 1 AND 2 - SHORT NOTES (MAL MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ  ഒന്നാം യൂണിറ്റിനെയും രണ്ടാം യൂണിറ്റിനെയും ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ മലയാളം മീഡിയം ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട്   ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് കെ , ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് നിലമ്പൂര്‍ .
പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് - യൂണിറ്റ്  1 - വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട്
പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് - യൂണിറ്റ്  2 - വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം - ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട്
MORE RESOURCES BY SURESH SIR
STANDARD 9 - PHYSICS -CHAPTER 1 - FORCES IN FLUIDS - SHORT NOTES(ENG VERSION)
STANDARD 10 - PHYSICS -CHAPTER 1 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT - SHORT NOTES(ENG VERSION) 
VIDEOS 
STANDARD 10 
Electric Iron, Heating Effect of Electric current, NIchrome ,Heating coil
Electro Magnetic Induction 
Loud Speaker - Troll Video 
STANDARD 9
Relative Density,Lactometer,Hydrometer

Capillarity 

No comments: