2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 13 October 2019

AKSHARAMUTTAM QUIZ 2019 - SUB DISTRICT LEVEL

ഇന്നലെ (12/ 10 /2019) നടന്ന  സബ് ജില്ലാ അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ  LP, UP, HS, HSS എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ   ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ പ്രതീഷ്  കെ.ജി.,Govt.HSS Chemnad, Kasaragod..ശ്രീ പ്രതീഷ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
AKSARAMUTTAM QUIZ SUB DISTRICT LEVEL 2019- 20 LP, UP, HS AND HSS
RELATED POSTS
AKSHARA MUTTAM  QUIZ SCHOOL LEVEL 2019 -LP LEVEL
AKSHARA MUTTAM  QUIZ SCHOOL LEVEL 2019 -UP LEVEL
AKSHARA MUTTAM  QUIZ SCHOOL LEVEL 2019 -HS LEVEL 
AKSHARA MUTTAM  QUIZ SCHOOL LEVEL 2019 -HSS LEVEL
1. AKSHARAMUTTAM  QUIZ SUB DIST 2018 LP SECTION
2 AKSHARAMUTTAM  QUIZ SUB DIST 2018 UP SECTION
3. AKSHARAMUTTAM  QUIZ SUB DIST 2018 HS SECTION
4. AKSHARAMUTTAM  QUIZ SUB DIST 2018 HSS SECTION
5.AKSHARAMUTTAM QUIZ -2013 - SUB DISTRICT LEVEL LP_UP_HS_HSS
6.AKSHARAMUTTAM QUIZ -2013 -  DISTRICT LEVEL LP_UP_HS_HSS
7.AKSHARAMUTTAM QUIZ -2016 -  DISTRICT LEVEL LP_UP_HS_HSS 

8.SCHOOL LEVEL AKSHARAMUTTAM QUIZ 2017 - LP
9.SCHOOL LEVEL AKSHARAMUTTAM QUIZ 2017 -UP
10.SCHOOL LEVEL AKSHARAMUTTAM QUIZ 2017 - HS
11.SCHOOL LEVEL AKSHARAMUTTAM QUIZ 2017 - HSS

No comments: