2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 November 2019

STANDARD 10 - CHEMISTRY -UNIT 5 - NON METALS - VIDEO LESSONS -UPDATED

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ലളിതമായ അവതരണം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഷഹീർ സാർ .ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1)SSLC | chemistry | non metals | ammonia | part 1 | science master | shaheer sir | second term | 10th 
2)SSLC | chemistry | non metallic compounds | ammonia | science master | shaheer sir | 10th std  
3)SSLC | chemistry | non metals | part3 | reversible reaction | science master | shaheer sir | scert |
4)SSLC | chemistry | non metals | lechatelier principle | science master | shaheer sir | tenth | scert
5)SSLC | chemistry | part5 | non metals | leChatelier Principle | science master | shaheer sir | scert
6)SSLC | chemistry | non metals | LeChateliers principle | part6 | scert chemistry | shaheer sir | ten
7)SSLC chemistry | non metals | part7 | important points | previous questions | scert | tenth | science
8)SSLC chemistry | non metals | part 8 | shaheer sir | preparation of sulphuric acid | contact process
9)SSLC chemistry | non metals | part9 | chemical properties of H2SO4 | scert chemistry | shaheer sir |

VIDEOS WITH PLAY LIST(9 VIDEOS)

No comments: