2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 8 January 2020

VIDEO TUTORIALS BASED ON SSLC ENGLISH TEXTUAL LESSONS, HIGH SCHOOL ENGLISH GRAMMAR AND DISCOURSES(UPDATED ON 08-01-2020))

പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ക്ലാസുകള്‍,  ഹൈസ്കകൂള്‍ ഗ്രാമര്‍  വിഭാഗത്തില്‍ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി  English Eduspot Edu-Videos എന്ന  You tube channel ല്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവയുടെ ലിങ്കുകള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ Mahmud K Pukayoor.
***To get the links of all these videos in a single file - click here
TUTORIALS ON TEXTUAL LESSONS
LINES WRITTEN IN EARLY SPRING
Lines Written in Early Spring/ SSLC English Poem by Wordsworth/Video Tutorial by English Eduspot

THE CAST AWAY
The Castaway Part - 2/ SSLC English textual lesson/ Video Tutorial by English Eduspot Edu-Video
The Castaway Part -1/ SSLC English textual lesson/ video tutorial by English Eduspot Edu-Video
MOTHER TO SON
Mother to Son /SSLC English textual poem# Video Tutorial by #English Eduspot Blog

THE SCHOLARSHIP JACKET
The Scholarship Jacket Part -2/SSLC English textual lesson/Video Tutorial by#EnglishEduspotBlog#
The Scholarship Jacket- Part 1/SSLC English textual lesson/Video Tutorial by English Eduspot Blog
THE BEST INVESTMENT I EVER MADE
The Best Investment I Ever Made/SSLC English textual lesson/Video Tutorial/ by English Eduspot Blog
SSLC English Poem POETRY#Malayalam Rendering & Recitation for SSLC students
NEVER NEVER NEST
1.The Never Never Nest/The one-act play/SSLC English textbook lesson/ by English Eduspot Blog
DANGER OF A SINGLE STORY 
2.The Danger of a Single Story/SSLC English textual Lesson/Video Tutorial Part 1/English Eduspot Blog.
3.The Danger of a Single Story/SSLC English textual Lesson/Video Tutorial Part-2/ English Eduspot Blog

POETRY
4.Poetry - SSLC English Poem - Video Tutorial Part -1/ video tutorial presentation by English Eduspot.
5.Poetry - SSLC English Poem - Video Tutorial Part-2/video tutorial presentation by English Eduspot

THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN
6.The Ballad Of Father Gilligan/ Poem by W B Yeats/Video Tutorial Part 1/By English Eduspot Edu-Video
7The Ballad Of Father Gilligan/Video Tutorial Part-2/SSLC English Poem/by English Eduspot Edu-Videos
8.The Ballad Of Father Gilligan /Video Tutorial Part -3/SSLC English Poem/by English Eduspot Edu-Video

GRAMMAR SECTION 
PHRASAL VERBS
9.Phrasal Verbs for SSLC, IX,VIII class English exams and daily language use/ by English Eduspot Blog
10.Phrasal Verbs Part- 2/ Questions from previous SSLC English question papers/by English Eduspot Blog 

AS SOON AS .. NO SOONER  THAN
11. How to use As soon as/ No sooner...Than/ Hardly...when/Scarcely...when?/by English Eduspot Blog. 
ENOUGH - HAD BETTER - WOULD RATHER
12.How to use Enough - Had better - Would rather?/For exam and daily language use/by English Eduspot. 

QUESTION TAGS
13.Tag Questions in detail for High School and Higher Secondary English exams/by English Eduspot Blog.

ACTIVE AND PASSIVE VOICE
14.Active and Passive Voice/ for all English exams and daily language use/ by English Eduspot Blog

THE MORE... THE MORE
15.The+more...,the+more" structure for all board and competitive exams/ by English Eduspot Blog 

REPORTED SPEECH
16.Reported Speech/How to Convert Direct Speech into Reported or Indirect Speech/by English Eduspot

CONDITIONAL CLAUSES
17.Conditional sentences/SSLC, IX,VIII English exams and daily English usage/ By English Eduspot

DISCOURSES
ANALYSING ENGLISH SENTENCES

18.Analysing English sentences and identifying NPs, VPs, PPs etc./by English Eduspot Edu-Video YouTube 
PREPARING DIARY ENTRY
19.How to prepare a Diary Entry in high school English exams?/ Presented by the English Eduspot Blog

PREPARING NEWS REPORT
20..How to make a News Report in High School English Exams? /Presented by English Eduspot Edu-Video.

COMPOSING E - MAIL
21.How to compose an Email in its exact format/ For high school English exams/By English Eduspot Blog

WRITING LETTERS FORMAL - INFORMAL
22. How to write Letters - Formal and Informal ?/For high school English Exams/By English Eduspot

PREPARING NOTICE
23.How to make a Notice?/ Details of Notice making for SSLC,IX,VIII class English exams/By English Eduspot

WRITE UP AND  REVIEW / DISCOURSES FOR STD VIII, IX AND X CLASSES
24.Write-up and Review/Discourses for SSLC, IX, VIII class English exams/by English Eduspot Blog
WHAT TO LEARN FOR AND HOW TO WRITE IN SSLC ECAM
25.What to Learn and How to Write?/for SSLC and other high school English exams/English Eduspot Blog 
CONVERSATION - CONSTRUCTION AND COMPLETION  - HIGHER GRAMMAR
26.Conversation - Construction n Completion/ High School English Grammar and Discourses/English Eduspot 
LITERARY DEVICES - TEXTUAL POEMS
27. Literary Devices Part - 1 /Focused on SSLC English textual poems /Tutorial by English Eduspot 
Literary Devices Part - 2/ Focused on SSLC English textual poems/ Tutorial by English Eduspot Blog 
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE 

1 comment:

mathew said...

very good channel. Useful and worthy