2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 January 2020

PLUS ONE MATHEMATICS- REVISION NOTES- ALL CHAPTERS

പ്ലസ് വണ്‍  ഗണിത പാഠത്തിന്റെ എല്ലാ  യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രധാന ആശയങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ   ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.PLUS ONE MATHEMATICS - UNIT 1 - SETS
2. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 2 - RELATIONS AND FUNCTIONS
3. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 3 -TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
4. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 3 -TRIGONOMETRIC EQUATIONS
5 PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  4 -PRINCIPLES OF MATHEMATICAL INDUCTIONS  
6.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  5 - COMPLEX NUMBERS AND QUADRATIC EQUATIONS
7. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 6 - LINEAR INEQUALITIES
8.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  7 - PERMUTATIONS AND COMBINATIONS
9.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  8 - BINOMIAL THEOREM
10.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 9  SEQUENCES AND SERIES
11.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 10 - STRAIGHT LINES
12.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 11 - CONIC SECTIONS.
13.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 12 - INTRODUCTION TO THREE DIMENSIONAL GEOMETRY
14.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 13 LIMITS AND DERIVATIVES.
15.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 14 -MATHEMATICAL REASONING
16.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 15 STATISTICS
17.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 16 -PROBABILITY

ALL THESE NOTES  IN SINGLE FILE 

No comments: