ഇ -ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.See downloads**Kerala State Biodiversity Conservation Award – Notification..See downloads**കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്ക് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..order in downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 February 2020

SSLC CHEMISTRY - STUDY MATERIAL MALAYALAM MEDIUM BY JAYESH SIR

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി രസതന്ത്രം പഠനസഹായി  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജയേഷ് ഇ.പി .HMSHSS Thurakkal.
ശ്രീ ജയേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STUDY MATERIAL
FOR MORE CHEMISTRY MATERIALS - CLICK HERE

No comments: