29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 22 May 2014

KANNADA SECTION

Kannada Section 
PHYSICS X CHEMISTRY X BIOLOGY X
MATHS X HISTORY X GEOGRAPHY X
PHYSICS IX CHEMISTRY IX BIOLOGY IX
MATHS IX HISTORY IX GEOGRAPHY IX
PHYSICS VIII CHEMISTRY VIII BIOLOGY VIII
SOCIAL SCIENCE VIII MATHMATICS VIII
SCERT QUESTION POOL-KANNADA -BIOLOGY PART I

INFORMATION TECHNOLOGY

GEOGEBRA CONSTRUCTIONS AS SUPPORTING MATERIALS FOR X MATHS BY ARAVINDA K GFHSS BEKAL
CLICK HERE TO DOWLOAD

No comments: