പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 29 June 2014


  HOW CAN YOU MAKE YOUR BLOG APPEAR LIKE A WEB SITE(HOW TO HIDE BLOGSPOT FROM BLOG)
  For this you have to buy a domain name.
 • You can Register to buy a custom Domain Name in sites like
 • EasyDNS
 • For example if you want to buy a domain from form Go Daddy.Com; Login to www.godaddy.com . Click Register, select the plan,for domain ending with domain in You have to pay Rs.199 for one year.(Price may vary) Make Payment and get the domain name.
 • After registration www.godaddy.com and click sign in to log in to your account with your user name and password.
 • Click the DOMAINS.


 • Then you can see the registered domain under My Domain Tab and On the right side , there is launch button.Click Launch. • Now click on DNS Zone file

   Go to CName (Alias) section

 • Click edit record button on the right corner of www
   

 • Then Edit zone record dialogue box appears.

 • Type www in Host and ghs.google.com in Points to . Leave the TTL field as it is.Then click finish. Click “save” that appears at the top in red colour.
 • The click on add record which is located just above the CName(Alias) Dialogue box.

  www.shenischool.in
 • Select record Type as CName(Alias) copy and paste this security tokens zxmjts7dietr in Host and gv-s5ys6rbfscxl4x.dv.googlehosted.com in Points to. . Leave the TTL field as it is.Then click finish. Click “save” that appears at the top in red colour. Your work is done. Log out and wait for a few hours.
  II STEP
 • Now go to your Blogger account
  Click on settings---------> Basic • Under publishing section you will see your blog address.

 • Just beneath you can see add a custom domain or set up a third party url for you blog
 • give your domain name in blog address for example shenischool.in and click save.
 • Your blog address will look like this.
   Now click reload button. Blogspot will be hidden from your blog address (will appear as www.shenischool.in instead of www.shenischool.blogspot.in.
www.shenischool.in
  To Download this in pdf format Click here

No comments: