29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 February 2015

QUESTION PAPERS

SSLC Question Papers - 2013
SSLC Model Examination 2013

1. മലയാളം പേപ്പര്‍ 1

2. മലയാളം പേപ്പര്‍ 2

3. ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യപേപ്പര്‍

4. ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍

5. ഗണിതശാസ്ത്രം Malayalam | English

6. രസതന്ത്രം Malayalam | English


7. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി Malayalam | English

8. സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് Malayalam | English

9. ബയോളജി Malayalam | English
10. ഫിസിക്സ് Malayalam | English


THSLC 2011

Malayalam

English

Physics
Malayalam Medium | English Medium

Chemistry
Malayalam Medium | English Medium

Biology
Malayalam Medium | English Medium

Social Science
Malayalam Medium | English Medium

Mathematics
Malayalam Medium | English Medium


THSLC 2012

Malayalam

English

Physics
Malayalam Medium | English Medium

Chemistry
Malayalam Medium | English Medium

Biology
Malayalam Medium | English Medium

Social Science
Malayalam Medium | English Medium

Mathematics
Malayalam Medium | English Medium

THSLC 2013

Malayalam

English

Physics
Malayalam Medium | English Medium

Chemistry
Malayalam Medium | English Medium

Biology
Malayalam Medium | English Medium

Social Science
Malayalam Medium | English Medium

Mathematics
Malayalam Medium | English Medium

THSLC Model 2014

Malayalam

English

Physics
Malayalam Medium | English Medium

Chemistry
Malayalam Medium | English Medium

Biology
Malayalam Medium | English Medium

Social Science
Malayalam Medium | English Medium

Mathematics
Malayalam Medium | English MediumModel Question Papers 2014

Malayalam 1 : Question Paper - Malayalam II : Question Paper 
English : Question Paper
Hindi : Question Paper
Physics : Question Paper
Chemistry : Question Paper 
Biology : Question Paper
Social Science : Question Paper 

MODEL EXAM QUESTION PAPERS 2015

No comments: