**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 February 2015

IT EXAM 2015-SOFTWARE COPYING PROBLEM - SOLUTION FROM SITC FORUM PALAKKAD

IT Practical Exam Installation CD-യില്‍ അപാകതകള്‍ മൂലം പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ തടസപ്പെടുന്നതായി പരാതി. CDയിലെ അപാകതകള്‍ക്ക് പരിഹാരമായി CD-യിലെ ഫോള്‍ഡര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയും അതിനെ പെന്‍ഡ്രൈവിലേക്ക് പകര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം ഡെസ്ക്‌ടോപ്പില്‍ കോപ്പി ചെയ്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്. ലാപ്‌ടോപ്പിലും സി ഡി പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ഡി ഇ ഓയില്‍ നിന്നും പുതിയ CD വാങ്ങേണ്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്ത വിദ്യാലയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന CD ഉള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് സഹിതം മാത്രം ആ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും CD കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
CIRCULAR FROM PAREEKSHABHAVAN IS GIVEN IN THE POST BELOW

No comments: