29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 February 2015

IT EXAM 2015-SOFTWARE COPYING PROBLEM - SOLUTION FROM SITC FORUM PALAKKAD

IT Practical Exam Installation CD-യില്‍ അപാകതകള്‍ മൂലം പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ തടസപ്പെടുന്നതായി പരാതി. CDയിലെ അപാകതകള്‍ക്ക് പരിഹാരമായി CD-യിലെ ഫോള്‍ഡര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയും അതിനെ പെന്‍ഡ്രൈവിലേക്ക് പകര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം ഡെസ്ക്‌ടോപ്പില്‍ കോപ്പി ചെയ്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്. ലാപ്‌ടോപ്പിലും സി ഡി പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ഡി ഇ ഓയില്‍ നിന്നും പുതിയ CD വാങ്ങേണ്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്ത വിദ്യാലയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന CD ഉള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് സഹിതം മാത്രം ആ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും CD കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
CIRCULAR FROM PAREEKSHABHAVAN IS GIVEN IN THE POST BELOW

No comments: