**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 14 February 2015

MALAYALA MANORAMA - SSLC EXAM TIPS 2015

മലയാള മനോരമ വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരീക്ഷാ സഹായികളെ  പി.ഡി എഫ് രൂപത്തിലാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍  ബ്ലോഗ്  വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനോരമ പേപ്പര്‍ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികള്‍കക്ക് ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ എടുത്ത്  വായിക്കാം. മലയാള മനോരമയ്ക്ക്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷാ സഹായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
മലയാളം പരീക്ഷാ സഹായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments: