29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 16 February 2015

SSLC 2015 - HALL TICKETS AVAILABLE FOR DOWNLOAD in IExaMS Site

  • iExaMS സൈറ്റില്‍ Pre Examination വിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് എ ലിസ്റ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

No comments: