സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 October 2015

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് www.it@school.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ 80% സ്കൂളുകള്‍മാത്രമേ ഇതിനോടകം വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. ആയതിനാല്‍  എല്ലാ സ്കൂളുകളും മേല്‍വിവരം വെബ്സൈറ്റില് 12/10/15 നകം രേഖപ്പെടുത്തണം. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരികും. ഡി.പി.ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.

No comments: