സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 October 2015

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് www.it@school.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ 80% സ്കൂളുകള്‍മാത്രമേ ഇതിനോടകം വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. ആയതിനാല്‍  എല്ലാ സ്കൂളുകളും മേല്‍വിവരം വെബ്സൈറ്റില് 12/10/15 നകം രേഖപ്പെടുത്തണം. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരികും. ഡി.പി.ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.

No comments:

Post a Comment