ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 October 2015

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് www.it@school.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ 80% സ്കൂളുകള്‍മാത്രമേ ഇതിനോടകം വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. ആയതിനാല്‍  എല്ലാ സ്കൂളുകളും മേല്‍വിവരം വെബ്സൈറ്റില് 12/10/15 നകം രേഖപ്പെടുത്തണം. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരികും. ഡി.പി.ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.

No comments: